Home O SARA O SARA Statut SARA
Statut SARA

STATUT
Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego
przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie

tekst jednolity

§ 1
Struktura Sądu

1. Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, zwany dalej „Sądem” lub „Sądem Arbitrażowym”, jest stałym sądem polubownym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, zwanej dalej „KIPA", powołaną do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego sądu.
2. Sąd posługuje się pieczęcią Sądu.
3. Siedzibą Sądu jest Warszawa.
4. W strukturze organizacyjnej Sądu znajdują się dwa wydziały:

 • a. Sąd Arbitrażowy,
 • b. Centrum Mediacji.

§ 2
Organy Sądu

Organami Sądu są:
1. Prezes Sądu zwany dalej „Prezesem”,
2. Wiceprezes Sądu ds. Centrum Mediacji zwany dalej „Wiceprezesem”,
3. Sekretarz Sądu zwany dalej „Sekretarzem”.

§ 3
Prezes

1. Prezes kieruje Sądem i wydziałem Sądu Arbitrażowego.
2. Prezes reprezentuje Sąd na zewnątrz.
3. Prezesa powołuje Zarząd KIPA.
4. Kadencja Prezesa trwa trzy lata i kończy się w momencie objęcia funkcji przez nowego Prezesa.
5. Obowiązki Prezesa obejmują w szczególności:

 • a. zapewnienie właściwej organizacji pracy Sądu,
 • b. nominację zastępczą arbitrów,
 • c. rozstrzyganie o wyłączeniu arbitra,
 • d. nadzór nad pracą Wiceprezesa, Sekretarza oraz pracowników Sądu,
 • e. opracowanie i przedstawienie Zarządowi KIPA do zatwierdzenia Regulaminu Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA („Regulamin”),
 • f. zadania określone w Regulaminie,
 • g. opracowanie i przedstawianie Zarządowi KIPA kwartalnych raportów dotyczących bieżącej informacji o działalności Sądu i Prezesa,
 • h. opracowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu KIPA rocznych raportów dotyczących działalności Sądu i Prezesa w formie pisemnej,
 • i. przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym wniosków o wpis oraz dokonywanie wpisów na Listę Arbitrów i Mediatorów,
 • j. opracowywanie projektów zmian Regulaminu i przedstawianie ich Zarządowi KIPA,
 • k. promocja działalności Sądu w kraju i za granicą,
 • l. promocja i rozwój idei sądownictwa polubownego, wymiana doświadczeń z sądami i instytucjami arbitrażowymi w kraju i za granicą,
 • m. współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • n. inne sprawy zastrzeżone do właściwości Prezesa w Regulaminie oraz Statucie.

6. Mandat Prezesa Sądu wygasa w trakcie kadencji w wypadku:

 • a. śmierci,
 • b. zrzeczenia się funkcji,
 • c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności.

7. Zarząd KIPA może odwołać Prezesa w trakcie kadencji w wypadku:

 • a. stwierdzenia orzeczeniem lekarza sądowego trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
 • b. podjęcia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem działalności Sądu,
 • c. stwierdzenia, że Prezes, z jakiejkolwiek przyczyny, nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania swych obowiązków.

8. Odwołanie Prezesa Sądu następuje z chwilą podjęcia uchwały Zarządu KIPA.
9. Do czasu wyboru nowego Prezesa oraz w razie niemożności wykonywania czynności przez Prezesa z innych powodów stwierdzonych przez Zarząd KIPA, czynności tych dokonuje Wiceprezes.

§ 4
Wiceprezes

1. Wiceprezes Sądu ds. Centrum Mediacji kieruje pracami wydziału Centrum Mediacji.
2. Kandydatów na Wiceprezesa przedstawia Prezes.
3. Wiceprezesa, spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa, wybiera Zarząd KIPA.
4. Kadencja Wiceprezesa trwa trzy lata i kończy się w momencie objęcia funkcji przez nowego Wiceprezesa.
5. Obowiązki Wiceprezesa obejmują:

 • a. wykonywanie w postępowaniach mediacyjnych uprawnień oraz czynności zastrzeżonych w Regulaminie dla Wiceprezesa,
 • b. promocję mediacji w kraju i za granicą,
 • c. organizowanie szkoleń dla mediatorów,
 • d. opracowanie i przedstawianie Zarządowi KIPA kwartalnych raportów dotyczących bieżącej informacji o działalności Centrum Mediacji i Wiceprezesa,
 • e. opracowanie i przedstawianie Prezesowi rocznych raportów dotyczących działalności Centrum Mediacji i Wiceprezesa w formie pisemnej w celu przedstawienia ich łącznie z rocznym raportem Prezesa Walnemu Zgromadzeniu KIPA,
 • f. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie oraz powierzonych przez Prezesa.

6. W razie niemożności podjęcia czynności przez Wiceprezesa ds. Centrum Mediacji oraz w razie niepowołania Wiceprezesa, czynności tych dokonuje Prezes Sądu.
7. Przepisy § 3 ust. 6 – 9 stosuje się odpowiednio do Wiceprezesa.

§ 5
Sekretarz

1. Sekretarz Sądu stoi na czele administracji Sądu.
2. Sekretarza, na wniosek Prezesa, powołuje Zarząd KIPA
3. Sekretarz podlega Prezesowi, a w przypadku jego braku Wiceprezesowi.
4. Do zakresu działania Sekretarza Sądu należy:

 • a. wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Sekretarza w Statucie i Regulaminie Sądu,
 • b. wykonywanie postanowień Prezesa i Wiceprezesa,
 • c. bezpośredni nadzór nad pracownikami Sądu,
 • d. sporządzanie, przechowywanie oraz aktualizacja Listy Arbitrów i Mediatorów oraz listy biegłych,
 • e. sporządzanie sprawozdań z działalności oraz informacji statystycznych z działalności Sądu,
 • f. sprawowanie kontroli nad finansami Sądu,

5. Do pomocy w wykonywaniu obowiązków Sekretarz dysponuje sekretariatami wydziału.

§ 6
Lista Arbitrów i Mediatorzy

1. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca kwalifikacje określone w Regulaminie.
2. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Sąd prowadzi Listę Arbitrów i Mediatorów.
4. Wniosek o wpis na Listę Arbitrów i Mediatorów skierowany do Prezesa może wnieść:

 • a. osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji arbitra lub mediatora,
 • b. Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Sądu,
 • c. członkowie i Zarząd KIPA
 • d. organizacje, stowarzyszenia, związki lub izby skupiające osoby prowadzące działalność w ramach rynku audiowizualnego lub których statutowym celem jest ochrona praw na dobrach niematerialnych.

5. Do wniosku należy dołączyć resume kandydata ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczenia w zagadnieniach związanych z rynkiem audiowizualnym oraz ewentualnie w zakresie sądownictwa polubownego.
6. O wpisie lub wykreśleniu arbitra lub mediatora na Listę decyduje Prezes.
7. Lista Arbitrów i Mediatorów zawiera: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy lub tytuł zawodowy, zawód i miejsce jego wykonywania, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Ponadto, na liście zaznacza się, czy dana osoba może być powołana na arbitra lub mediatora, czy też wyłącznie na arbitra albo wyłącznie na mediatora.
8. Arbiter lub mediator wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na Liście Arbitrów i Mediatorów zamieszczanej na stronach internetowych Sądu.
9. Sekretarz aktualizuje Listę Arbitrów i Mediatorów nie rzadziej niż raz na pół roku.
10. Wykreślenie z Listy Arbitrów i Mediatorów może nastąpić:

 • a. na wniosek arbitra lub mediatora, Wiceprezesa lub Sekretarza, Zarządu KIPA lub podmiotu, który zgłosił Arbitra lub Mediatora, którego dotyczy wniosek,
 • b. wniosek o wykreślenie złożony przez Wiceprezesa lub Sekretarza, Zarząd KIPA lub podmiot, który zgłosił Arbitra lub Mediatora, którego dotyczy wniosek, wymaga uzasadnienia i powołania okoliczności uzasadniających wykreślenie arbitra lub mediatora,
 • c. na podstawie postanowienia Prezesa z uzasadnieniem.

11. Prezes może postanowić, że arbiter lub mediator wykreślony z Listy będzie sprawować funkcję do zakończenia prowadzonych przez niego postępowań, za zgodą stron postępowania.

§ 7
Sekretariat

1. Wydział Sądu Arbitrażowego oraz wydział Centrum Mediacji posiadają własne Sekretariaty.
2. Sekretariatem wydziału kieruje kierownik sekretariatu.
3. Kierownicy sekretariatów podlegają Sekretarzowi.
4. Sekretariat podejmuje wszelkie czynności administracyjne mające na celu zapewnienie warunków do realizacji podstawowej działalności, w szczególności zadania zlecone przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
5. Sekretariat prowadzi i udostępnia stronom Listę Arbitrów i Mediatorów oraz Listę Biegłych.
6. Sekretariat wydziału prowadzi Archiwum akt.
7. Kierownik sekretariatu wyznacza protokolantów.
8. W przypadku nie powołania sekretariatów i ich kierowników, ich zadania wykonuje Sekretarz.

§ 8
Archiwum sądu

1. Sąd prowadzi Archiwum akt postępowań przed nim prowadzonych.
2. Akta objęte są tajemnicą postępowania i nikt z wyjątkiem stron nie ma do nich wglądu.
3. Sąd może przekazać akta tylko na uzasadnione żądanie odpowiednich organów państwowych w zakresie określonym w odpowiednich przepisach prawa.
4. Sąd po zanonimizowaniu akt, może publikować je w ramach przeglądu orzecznictwa Sądu.

§ 9
Zakaz konkurencji

1. Przedstawiciele organów Sądu (Prezes, Wiceprezes i Sekretarz) nie mogą bez zgody Zarządu KIPA współpracować na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z innym sądem polubownym.
2. Pracownicy Sądu nie mogą bez zgody Prezesa współpracować na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z innym sądem polubownym.
3. Arbitrzy i mediatorzy mogą współpracować z innymi sądami polubownymi, jednak zobowiązani są poinformować o tym fakcie Sekretarza.

§ 10
Zmiana statutu

Zmiany statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby KIPA na wniosek Zarządu KIPA lub Prezesa Sądu.

§ 11
Przepisy końcowe

Statut wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2010 r.