Home O SARA O SARA Regulamin opłat w SARA
Regulamin opłat w SARA
Taryfa opłat w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego
§ 1
Przepis ogólny
1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, zwana dalej „Taryfą Opłat”, określa wysokość oraz zasady i tryb pobierania opłat za czynności Sądu i zaliczek na pokrycie wydatków w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym.
2. Wszystkie opłaty i zaliczki pobierane są przez Sąd w kwocie brutto z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.
3. Jeżeli opłata lub zaliczka jest wnoszona w walucie obcej, stosuje się kurs sprzedaży waluty polskiej do innych walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą opłata lub zaliczka jest pobierana.
4. Jeżeli wartość przedmiotu sporu została określona w walucie obcej, dla celów obliczenia należnej opłaty stosuje się kurs sprzedaży waluty polskiej do innych walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wniesienia pozwu lub wniosku.
§ 2
Rodzaje opłat
Opłatami za czynności Sądu są:
1) opłata rejestracyjna,
2) opłata arbitrażowa,
3) opłata mediacyjna.
§ 3
Opłata rejestracyjna
1. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 1000 zł., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 500 zł.:
 • 1) w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł.,
 • 2) w postępowaniu mediacyjnym.
3. Nie pobiera się odrębnej opłaty rejestracyjnej w przypadkach:
 • 1) ponownego podjęcia postępowania w sprawie po uchyleniu wyroku arbitrażowego przez sąd powszechny,
 • 2) złożenia przez strony wniosku o nadanie formy wyroku ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym.
§ 4
Opłata arbitrażowa
1. Wysokość opłaty arbitrażowej zależy od wartości przedmiotu sporu, a w przypadku podniesienia zarzutu potrącenia od wartości wierzytelności przedstawionej do potrącenia.
2. Opłata arbitrażowa wynosi:
 • 1) do 25.000,00 zł. – 2.000 zł.;
 • 2) od 25.001,00 zł do 50.000,00 zł. – od pierwszych 25.000,00 zł. - 2.000,00 zł, a od nadwyżki ponad 25.000,00 – 6%;
 • 3) od 50.001,00 do 100.000,00 zł. - od pierwszych 50.000,00 zł. – 3.500,00 zł., a od nadwyżki ponad 50.000,00 zł. - 5%;
 • 4) od 100.001,00 do 1.000.000,00 zł. - od pierwszych 100.000,00 zł. - 7.000,00 zł., a od nadwyżki ponad 100.000,00 zł. - 4%;
 • 5) powyżej 1.000.000,00 zł. - od pierwszego 1.000.000,00 zł. - 43.000,00 zł., a od nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł. – 0,7%, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Maksymalna opłata arbitrażowa nie może być wyższa niż 100.000,00 zł.
4. Opłata arbitrażowa pobierana jest w ½ wysokości:
 • 1) jeżeli sprawę rozstrzyga arbiter jedyny,
 • 2) w przypadku ponownego podjęcia postępowania w sprawie po uchyleniu wyroku arbitrażowego przez sąd powszechny, jeżeli nastąpiła zmiana w składzie Panelu Orzekającego.
5. Jeżeli strony, które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym, wyraziły na piśmie zgodę na rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym, strona powodowa wnosi należną opłatę arbitrażową w wysokości pomniejszonej o uiszczoną przez strony opłatę mediacyjną. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli zgodnie z treścią klauzuli arbitrażowej (zapisu na sąd polubowny), postępowanie mediacyjne poprzedza postępowanie arbitrażowe.
§ 5
Opłata mediacyjna
1. Opłata mediacyjna wynosi 1/4 wysokości opłaty arbitrażowej.
2. W razie nadania przez Sąd ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku pobierana jest 1/3 należnej opłaty arbitrażowej z uwzględnieniem (zaliczeniem) uiszczonej opłaty mediacyjnej. Należną opłatę arbitrażową strony uzupełniają po połowie.
3. Opłaty mediacyjnej nie pobiera się, jeżeli Sąd, na wniosek lub za zgodą stron postępowania arbitrażowego, postanowi o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu mediacyjnym.
§ 6
Wnoszenie opłat i zaliczek
1. W postępowaniu arbitrażowym opłatę rejestracyjną wnosi strona powodowa, a opłaty arbitrażowe - strona powodowa oraz strona podnosząca zarzut potrącenia.
2. W postępowaniu mediacyjnym opłatę rejestracyjną oraz opłatę mediacyjną uiszczają obie strony po połowie.
3. Jeżeli Panel Orzekający, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu, określił rzeczywistą wartość przedmiotu sporu, strona powodowa uzupełnia należną opłatę arbitrażową w terminie określonym w wezwaniu. Przepisy § 1 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Należne opłaty oraz zaliczki na pokrycie wydatków wpłacane są przez właściwe strony oraz innych uczestników postępowania na wezwanie Sądu, wyłącznie na wskazany rachunek bankowy Sądu.
5. Sąd nie rozpoznaje pozwu, wniosku, zarzutu potrącenia ani nie dokonuje innych czynności w postępowaniu, jeśli we właściwym terminie nie zostanie w całości uiszczona należna opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków.
6. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.
7. Rozliczenie pobranych przez Sąd opłat i zaliczek następuje z uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości i księgowości.
§ 7
Wydatki w postępowaniu
1. Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu arbitrażowym stanowią wydatki obciążające strony tego postępowania, a w szczególności:
 • 1) koszty podróży i noclegu arbitrów,
 • 2) koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów strony wezwanej przez sąd do osobistego stawiennictwa,
 • 3) koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
 • 4) wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu w drodze innej niż przez pocztę (operatora publicznego),
 • 5) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,
 • 6) koszty rejestracji przebiegu rozprawy lub jej części za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, jak również koszty stenogramu oraz sporządzenia na tych podstawach pisemnego protokołu rozprawy - jeżeli nastąpiło to na żądanie strony/stron,
 • 7) koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie.
2. Nie obciążają stron postępowania wydatki związane:
 • 1) z funkcjonowaniem administracji (sekretariatu) Sądu,
 • 2) z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu przez pocztę (operatora publicznego),
 • 3) z użyciem przez Sąd środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość,
 • 4) z komunikowaniem się arbitrów,
 • 5) ze zwrotem (rozliczeniem) pobranych opłat i zaliczek.
§ 8
Zwrot opłaty arbitrażowej
Sąd zwraca połowę wniesionej opłaty arbitrażowej jeżeli:
 • 1) strona powodowa wycofała pozew przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego,
 • 2) strona pozwana uznała powództwo w całości przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego,
 • 3) strony zawarły ugodę (ugoda pozasądowa) co do wszystkich roszczeń dochodzonych pozwem przed rozpoczęciem rozprawy,
 • 4) Panel Orzekający orzeknie o braku właściwości Sądu na zarzut zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem rozprawy,
 • 5) strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym wszczętym w trakcie postępowania arbitrażowego; przepisu § 5 ust. 2 nie stosuje się.
§ 9
Zaliczki na pokrycie wydatków
1. Strona, która wnosiła o podjęcie w postępowaniu czynności połączonej z wydatkami, o których mowa w § 7 ust. 1, obowiązana jest na wezwanie Sądu złożyć zaliczkę na ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd z urzędu, Sąd postanawia jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z podejmowaną czynnością.
2. Sąd oznacza wysokość zaliczki i termin jej złożenia.
§ 10
Opłaty za administrowanie arbitrażem „ad hoc”
Przepisy niniejszej Taryfy Opłat stosuje się odpowiednio do arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie.
§ 11
Opłaty za odpisy
Za sporządzone na żądanie strony lub pełnomocnika uwierzytelnione odpisy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę.
§ 12
Klauzula wejścia w życie
Niniejsza Taryfa Opłat wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

Więcej informacji: