Home O SARA O SARA Kwalifikacje Arbitrów i Mediatorów branży
Kwalifikacje Arbitrów i Mediatorów branży


Strony postępowań arbitrażowych i mediacji  prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie w pełni samodzielnie powołują Arbitrów i Mediatorów. Arbitrem/Mediatorem może - co do zasady - zostać każda osoba fizyczna, którą strona/strony postępowania zechcą obdarzyć zaufaniem i powierzyć im pełnienie takiej funkcji. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby pełnienia obowiązków Arbitra/Mediatora podejmowały się przede wszystkim osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania szeroko pojętego rynku audiowizualnego. Przeciwnie, jak najbardziej trafny jest wybór właśnie takich osób, którym nie są obce spory spotykane na gruncie specyficznych stosunków umownych rynku audiowizualnego. Właściwą merytoryczną ocenę takich stosunków zapewnić mogą bowiem fachowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem, znający prawa rządzące rynkiem audiowizualnym, jego mechanizmy ekonomiczne, organizacyjne, techniczne i inne. Wykształcenia prawniczego należy wymagać jedynie od Arbitra Przewodniczącego w trzyosobowym Zespole Orzekającym lub Arbitra Jedynego, jako że ciąży na nich obowiązek prowadzenia postępowania z zachowaniem wymaganych prawem procedur oraz sporządzenia profesjonalnego co do treści i formy wyroku.

W celu ułatwienia stronom dokonania trafnego wyboru osoby Arbitra/Mediatora, Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie prowadzi stosowne Listy Arbitrów i Mediatorów, na których, z podanych wyżej powodów, poza profesjonalnymi prawnikami, powinni koniecznie zostać umieszczeni liczni specjaliści z dziedziny rynku audiowizualnego. Tylko taki, tj. w pełni fachowy i profesjonalny skład osobowy może dać podmiotom działającym na specyficznym rynku audiowizualnym dostatecznie mocną gwarancję, iż sprawy, które powierzą arbitrom/mediatorom rekomendowanym przez tut. sąd polubowny zostaną przez nich rozpatrzone w pełni profesjonalnie oraz z uwzględnieniem i poszanowaniem ich słusznych praw i interesów.

Zwracamy się zatem o wskazanie (rekomendowanie) osób, które mogą i powinny zostać wpisane na listę Arbitrów/Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, i które, na życzenie stron konkretnego sporu, gotowe byłyby podjąć się pełnienia odpowiedzialnej funkcji arbitra/mediatora. Poza wskazanymi wyżej kwalifikacjami dotyczącymi rynku audiowizualnego, z uznaniem spotkają się także inne zawodowe umiejętności kandydatów na arbitrów/mediatorów przydatne w pełnieniu tych funkcji, nie wyłączając pozazawodowych, jak również kwalifikacji ściśle osobistych, które pozwalające stronom postępowania obdarzać je zaufaniem niezbędnym przy powierzaniu spraw do rozpoznania i rozstrzygnięcia.