Home O SARA O SARA Regulamin SARA
Regulamin SARA


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Sąd Arbitrażowy

1. Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie („KIPA”), zwany dalej „Sądem” lub „Sądem Arbitrażowym”, jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym). Organizację wewnętrzną Sądu określa jego Statut.
2. Sąd posługuje się w języku angielskim nazwą Court of Arbitration of Audiovisual Market at the Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce in Warsaw.
3. Sąd używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 2
Właściwość Sądu

1. Sąd rozpoznaje sprawy w postępowaniu arbitrażowym oraz w mediacji.
2. Sąd Arbitrażowy jest właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu arbitrażowym w szczególności jeżeli:
1) strony poddały rozstrzygnięciu tego Sądu spór/spory, który/które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (pisemny zapis na sąd polubowny),
2) strony poddały istniejący (powstały) między nimi spór właściwości Sądu w drodze pisemnych oświadczeń albo strona pozwana, której został doręczony wniosek powoda o poddanie się przez strony właściwości Sądu, pisemnie wyraziła na to zgodę (kompromis).
3. Strony mogą postanowić, że spory istniejące lub mogące powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym zostaną rozstrzygnięte w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd Arbitrażowy.
4. Sąd Arbitrażowy prowadzi mediację na podstawie:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

§ 3
Orzekanie o właściwości

1. O właściwości Sądu oraz istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) oraz umowy o mediację rozstrzyga Panel Orzekający/mediator z urzędu albo na zarzut strony zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy/przed rozpoczęciem mediacji. Zarzut zgłoszony później podlega rozpoznaniu jeżeli opóźnienie w jego zgłoszeniu jest usprawiedliwione.
2. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu w każdym stanie sprawy.

§ 4
Miejsce postępowania

1. Miejscem postępowania arbitrażowego i mediacji przed Sądem jest Warszawa.
2. Panel Orzekający/mediator, na zgodny wniosek stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego/mediacji.
3. Posiedzenia oraz inne czynności w postępowaniu arbitrażowym i mediacji mogą odbywać się także w innym miejscu wskazanym przez Panel Orzekający/mediatora.

§ 5
Postanowienia Regulaminu

1. Postępowanie arbitrażowe i mediacja prowadzone są zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednakże w każdym wypadku Panel Orzekający/mediator, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny)/umowy o mediację oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania/prowadzenia mediacji.
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

§ 6
Prawo właściwe

Panel rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym wypadku Panel Orzekający bierze jednak pod uwagę postanowienia umowy oraz zwyczaje powszechnie przyjęte w stosunkach na rynku audiowizualnym, którego dotyczy spór.

§ 7
Język postępowania

1. Jako język postępowania/mediacji Strony mogą wybrać język polski lub angielski.
2. W braku odmiennego zastrzeżenia stron, wybór języka postępowania dotyczy wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, posiedzeń, jak również orzeczeń i zawiadomień.
3. W braku uzgodnienia przez strony językiem postępowania jest język polski.
4. Panel/mediator może, biorąc pod uwagę stanowisko stron oraz okoliczności sprawy, postanowić o przeprowadzeniu całości lub części postępowania arbitrażowego/mediacji w innym języku, także z udziałem osoby biegłej w tłumaczeniu.

§ 8
Doręczanie pism i zawiadomień

1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem lub pełnomocnikiem dla doręczeń może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy zostało doręczone na adres wskazany w rejestrze lub ewidencji, chyba, że strona przed wysłaniem pisma podała inny adres dla doręczeń.
4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ust. 2 i 3 nie można ustalić, pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego wskazanego w ewidencji lub rejestrze sądowym miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
5. Za zgodą stron, pisma i zawiadomienia, z wyłączeniem pozwu oraz wniosku o przeprowadzenie mediacji, mogą być doręczane stronom/pełnomocnikom stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, na podany przez strony adres poczty elektronicznej/numer faksu.
6. Strony są zobowiązane powiadomić Sąd i stronę przeciwną o każdej zmianie adresów i numerów. W braku takiego powiadomienia, pisma lub zawiadomienia wysłane na poprzedni adres lub numer faksu uważa się za doręczone.
7. Pisma i zawiadomienia wysyłane za pomocą poczty elektronicznej/faksu uważa się za doręczone w chwili wysłania, o ile właściwe transmisje nie wykazały błędów.
8. Strona, niezależnie od formy doręczenia, obowiązana jest doręczać pisma i zawiadomienia Sądowi oraz bezpośrednio drugiej stronie oraz Panelowi Orzekającemu/mediatorowi od chwili otrzymania zawiadomienia o jego ustanowieniu/wyznaczeniu.

§ 9
Poufność postępowania

1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne w całości, chyba że strony inaczej określą granice i zasady poufności w danej sprawie w pisemnej umowie lub zgodnych co do treści oświadczeniach złożonych na piśmie lub do protokołu rozprawy.
2. Do zachowania pełnej poufności zobowiązane są Strony, ich pełnomocnicy, inni uczestnicy postępowania oraz organy i pracownicy Sądu i obsługi.
3. Dostęp do akt postępowania mają wyłącznie arbitrzy/mediatorzy, organy Sądu oraz jego upoważnieni pracownicy, strony postępowania i ich pełnomocnicy, jak również właściwe organy państwowe na podstawie i w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
4. W braku sprzeciwu stron Prezes Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczeń Sądu jedynie po usunięciu danych identyfikujących spór i jego strony.

Rozdział II
Arbitrzy i mediatorzy

§ 10
Arbitrzy i mediatorzy

1. Arbitrem/mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, w szczególności osoba specjalizująca się w sprawach związanych z szeroko rozumianym rynkiem audiowizualnym.
2. Arbiter/ mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności, przestrzegając ustalonych przez Zarząd KIPA, na wniosek Prezesa Sądu, Zasad Etyki Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA w Warszawie, zwanych dalej „Zasadami Etyki Arbitrów i Mediatorów”.

§ 11
Lista Arbitrów i Mediatorów

1. Sąd prowadzi Listę Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, zwaną dalej „Listą Arbitrów i Mediatorów”.
2. O wpisie na Listę Arbitrów i Mediatorów, za uprzednią zgodą kandydata, oraz o wykreśleniu z niej, postanawia Prezes Sądu z inicjatywy własnej lub na wniosek kandydata na arbitra lub mediatora, Zarządu KIPA lub jego członków, jak również organizacji, stowarzyszeń, związków lub izb skupiających osoby prowadzące działalność w ramach rynku audiowizualnego lub których statutowym celem jest ochrona praw na dobrach niematerialnych.
3. Lista Arbitrów i Mediatorów powinna zawierać imię i nazwisko arbitra/mediatora, stopień naukowy, tytuł zawodowy, zawód wykonywany, znajomość języków obcych oraz może zawierać opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym/mediacji.
4. Aktualną Listę Arbitrów i Mediatorów przechowuje oraz udostępnia Sekretarz Sądu, w tym przez jej umieszczenie na stronach internetowych Sądu.

§ 12
Panel Orzekający

1. Panel Orzekający, zwany w Regulaminie „Panelem Orzekającym” lub „Panelem”, oznacza zespół trzech arbitrów powołanych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i Regulaminu.
2. Panel Orzekający składa się z arbitra jedynego:
1) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000,00 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, chyba że strony zgodnie postanowią o rozpoznaniu sprawy przez trzech arbitrów,
2) jeżeli strony tak uzgodniły albo jeżeli, w braku uzgodnienia stron, tak postanowi Prezes Sądu na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron albo z urzędu, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy.
3. Jeżeli sprawę rozpoznaje arbiter jedyny, to przysługują mu uprawnienia Panelu i arbitra przewodniczącego.

§ 13
Powoływanie arbitrów

1. Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę fizyczną spełniającą wymagania określone w Regulaminie.
2. Arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący mogą być powołani wyłącznie spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów i Mediatorów, które posiadają wykształcenie prawnicze.
3. Strona, która powołuje arbitra spoza Listy Arbitrów i Mediatorów, obowiązana jest podać jego imię, nazwisko, adres oraz wykonywany zawód. Strona może podać także inne znane jej kwalifikacje i umiejętności powołanego arbitra.
4. Sekretarz Sądu udostępnia stronom Listę Arbitrów i Mediatorów oraz wzywa je, aby w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, powołały po jednym arbitrze do Panelu Orzekającego albo zgodnie powołały arbitra jedynego lub mediatora.
5. Jeżeli kilka osób uczestniczy w postępowaniu po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te wspólnie powołują jednego arbitra.
6. Po powołaniu arbitrów przez strony Sekretarz Sądu wzywa arbitrów do powołania arbitra przewodniczącego w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
7. W razie niepowołania w wyznaczonych terminach przez stronę/strony arbitra/arbitrów, arbitra jedynego lub mediatora albo niepowołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów, Prezes Sądu dokonuje nominacji zastępczej spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów i Mediatorów.
8. Arbiter/mediator, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o powołaniu/nominacji zastępczej, powinien przyjąć powierzoną mu funkcję albo poinformować Sąd o jej nieprzyjęciu. W takim przypadku, jak również w razie bezskutecznego upływu terminu, Prezes Sądu postanawia o powtórzeniu procedury powołania arbitra, arbitra przewodniczącego lub mediatora przez stronę/strony lub o ponownej nominacji zastępczej.

§ 14
Konflikt interesów

1. Przyjmując powierzoną funkcję arbiter/mediator obowiązany jest respektować zakazy i ograniczenia w pełnienia funkcji arbitra/mediatora określone w Zasadach Etyki Arbitrów i Mediatorów oraz złożyć oświadczenie o niezależności i bezstronności według ustalonego wzoru.
2. Strona, która w terminie tygodnia od złożenia przez arbitra/mediatora oświadczenia o niezależności i bezstronności nie zgłosiła żądania jego wyłączenia z powodu okoliczności ujawnionych w tym oświadczeniu, nie może powoływać się na nie w dalszym toku postępowania.

§ 15
Umowa z arbitrem

1. Z arbitrem/mediatorem Sekretarz Sądu zawiera w imieniu Sądu umowę, według ustalonego wzoru, zwaną dalej „Umową”, w której arbiter/mediator zobowiązuje się, za określonym wynagrodzeniem, do należytego pełnienia funkcji arbitra/mediatora.
2. Sekretarz Sądu, po złożeniu przez ustanowionych arbitrów/mediatora oświadczeń o niezależności i bezstronności oraz podpisaniu Umowy, niezwłocznie przekazuje im akta sprawy.
3. W razie odmowy lub niemożności zawarcia Umowy, Prezes Sądu postanawia o ponowieniu procedury powołania arbitra/mediatora. W przypadku ponownej odmowy lub niemożności zawarcia Umowy, Prezes Sądu wyznacza arbitra/mediatora w drodze nominacji zastępczej.

§ 16
Wyłączenie arbitra

1. Każda ze stron może na piśmie żądać wyłączenia arbitra z powodu okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, powołując podstawy wyłączenia.
2. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dowiedziała się o podstawie wyłączenia. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.
3. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, może żądać tylko na tej podstawie, o której dowiedziała się po jego powołaniu.
4. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz arbitrom w celu umożliwienia im ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie.
5. O wyłączeniu lub odmowie wyłączenia arbitra rozstrzyga Prezes Sądu w drodze postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.
6. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie wstrzymuje postępowania, chyba że Prezes Sądu, a po powołaniu arbitrów Panel Orzekający, postanowi inaczej.

§ 17
Zmiana arbitra

1. Zmiana arbitra następuje w razie jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania, jak również w razie odmowy lub niemożności zawarcia z nim Umowy.
2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia.
3. Strony mogą w każdym czasie odwołać arbitra składając Prezesowi Sądu zgodne oświadczenia na piśmie.
4. Prezes Sądu, na pisemny wniosek strony lub z urzędu, może wydać postanowienie o odwołaniu arbitra, który nie wykonuje należycie swoich funkcji, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że arbiter ten nie zdoła wykonać w odpowiednim terminie czynności wymaganych według stanu sprawy lub jeżeli opóźnia się z ich wykonaniem bez ważnego powodu. Przed wydaniem postanowienia Prezes Sądu zwraca się do arbitra o udzielenie wyjaśnień.
5. W razie dwukrotnego ustąpienia lub odwołania przez strony arbitra powołanego przez tę samą stronę, druga strona, w terminie tygodnia od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu arbitra, może żądać powołania arbitra za tę stronę w drodze nominacji zastępczej Prezesa Sądu. Powyższy przepis stosuje się także w razie kolejnego ustąpienia lub odwołania arbitra.
6. W każdym przypadku zmiany arbitra strony mogą zgodnie postanowić o powtórzeniu całości lub części postępowania z udziałem nowego arbitra.

Rozdział III
Postępowanie Arbitrażowe

§ 18
Pozew

1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego przez Sądem Arbitrażowym następuje przez wniesienie pozwu.
2. Pozew powinien zawierać:
1) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w odniesieniu do przedsiębiorców, odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
2) uzasadnienie właściwości Sądu z dołączeniem umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny),
3) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
4) dokładnie określone żądanie pozwu, wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
3. Pozew może również zawierać wskazanie arbitra powołanego przez stronę, wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego oraz inne wnioski formalne.
4. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania z dołączoną niezbędną liczbą odpisów dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra. W przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego do pozwu należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu pełnomocnika.
5. Dwie lub więcej osób fizycznych może jednym pozwem dochodzić roszczeń pieniężnych opartych na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej. Pozew taki powinien określać wysokość roszczenia każdego z powodów i ich łączną wysokość oraz zawierać oświadczenie powodów o udzieleniu jednemu z nich upoważnienia do działania w ich imieniu w postępowaniu.

§ 19
Zmiana i uzupełnienie pozwu oraz cofnięcie powództwa

1. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać uzupełniony lub zmieniony w toku postępowania, chyba że Panel Orzekający uzna to za niedopuszczalne.
2. Cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne przed wyznaczeniem rozprawy lub po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.
3. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru Panelu, Prezes Sądu postanawia o umorzeniu postępowania.

§ 20
Braki formalne pozwu

1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie, uzupełniła braki formalne pozwu oraz uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową w wysokości określonej w Taryfie Opłat Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA w Warszawie, zwanej dalej „Taryfą Opłat”, obowiązującej w dacie wniesienia pozwu, pod rygorem zwrotu pozwu w drodze zarządzenia Prezesa Sądu.
2. W toku postępowania, w razie uzasadnionych wątpliwości, Panel Orzekający może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 21
Pisma w toku postępowania

1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie odpisów jak pozew.
2. Po ustanowieniu Panelu strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie lub wyznaczonemu przez nią pełnomocnikowi.

§ 22
Doręczenie pozwu i odpowiedź na pozew

1. Po należytym opłaceniu pozwu Sekretarz Sądu zarządza jego doręczenie stronie pozwanej wraz z Regulaminem i Listą Arbitrów i Mediatorów oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc, wniosła odpowiedź na pozew.
2. Niezłożenie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 23
Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

1. W ciągu miesiąca od doręczenia pozwu, strona pozwana może wytoczyć powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Panel Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
3. Do czasu zamknięcia rozprawy pozwany może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczenia powoda. Przepis § 20 ust. 1 w zakresie uiszczenia opłaty arbitrażowej stosuje się odpowiednio.

§ 24
Rozprawa

1. Panel Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy albo strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności sprawy, a Panel uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Panel wyznacza rozprawę, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.
2. Arbiter przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz wydaje zarządzenia niezbędne do należytego przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, w miarę możliwości, na pierwszym posiedzeniu. O miejscu i terminie rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.
3. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Panelu, inne osoby – nie więcej niż po trzy osoby wskazane przez każdą ze stron.
4. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania. Panel może jednak odroczyć rozprawę, jeżeli wnosi o to strona, która należycie usprawiedliwi nieobecność, a odroczenie rozprawy jest uzasadnione ze względu na ochronę jej praw i interesów.

§ 25
Dowody

1. O wnioskach dowodowych stron Panel Orzekający rozstrzyga według własnego uznania. Panel może także przeprowadzić dowód/dowody nie wnioskowane przez strony.
2. Panel Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Na tej samej podstawie Panel ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Panel może powierzyć tę czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Panel.

§ 26
Akta postępowania i protokoły

1. Sekretariat Sądu, pod nadzorem Prezesa oraz Sekretarza Sądu, zakłada i prowadzi odrębne akta dla każdej sprawy.
2. Protokoły sporządza się, z udziałem protokolanta, z przebiegu rozprawy oraz przeprowadzenia dowodów poza rozprawą.
3. Protokół podpisują protokolant oraz arbiter przewodniczący albo arbiter wskazany w § 25 ust. 3.
4. Przebieg czynności protokołowanych może zostać także utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
5. Strona nie może bez zgody Panelu utrwalać przebiegu postępowania za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz.
6. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd, na ich wniosek, wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem oraz udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania.
7. Strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.

§ 27
Zamknięcie rozprawy

1. Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Panel Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
2. Arbiter przewodniczący może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku Panel uzna to za konieczne.

§ 28
Umorzenie postępowania

1. Panel Orzekający może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadkach określonych w Regulaminie oraz jeżeli:
1) powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Panel uznał, że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
2) dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.
2. Przed ustanowieniem Panelu Orzekającego, postanowienie o umorzeniu postępowania wydaje Prezes Sądu.


Rozdział IV
Orzeczenia Sądu

§ 29
Wyroki, postanowienia i zarządzenia

1. Panel rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest wiążący dla stron, które przez poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego zobowiązały się do jego wykonania.
2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach niewymagających wydania wyroku, Prezes Sądu oraz Panel Orzekający wydają postanowienia.
3. W sprawach związanych z organizacją toku postępowania, niewymagających wydania odrębnego postanowienia, Prezes i Sekretarz Sądu oraz arbiter przewodniczący wydają zarządzenia.

§ 30
Wyroki

1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu miesiąca od zamknięcia rozprawy.
2. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek arbitra przewodniczącego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne ważne okoliczności sprawy.
3. Panel Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem.
4. Wyrok zapada większością głosów.
5. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w naradzie i/lub głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić naradę i/lub głosowanie bez jego udziału. 6. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w tym samym terminie, co uzasadnienie wyroku.
7. Prezes Sądu może żądać od arbitra przewodniczącego wyjaśnienia przyczyn niewydania przez Panel Orzekający wyroku w terminie określonym w ust. 1.

§ 31
Treść wyroku

Wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie Sądu, arbitrów, stron oraz datę i miejsce wydania wyroku.
2) podstawę właściwości Sądu Arbitrażowego (powołanie zapisu na Sąd),
3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania,
4) uzasadnienie obejmujące co najmniej motywy, którymi Panel Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,
5) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika, stosownie do jego nakładu pracy w postępowaniu. W sprawach o roszczenia pieniężne dochodzone w pozwie, o którym mowa w § 18 ust. 5, Sąd zasądza zwrot kosztów postępowania na rzecz powodów lub od powodów solidarnie.

§ 32
Forma wyroku

1. Wyrok sporządzany jest na piśmie przez arbitra przewodniczącego i doręczany jest stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Panelu Orzekającego lub co najmniej dwóch członków Panelu, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu trzeciego z nich oraz podpisami Prezesa i Sekretarza Sądu, a także opatrzone pieczęcią Sądu.
3. Prezes i Sekretarz Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Panel Orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Panelu są autentyczne.
4. Datą wyroku jest data złożenia podpisu przez drugiego z arbitrów wchodzących w skład Panelu.
5. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku, może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok arbitrowi przewodniczącemu w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych i sprostowania oczywistych omyłek.

§ 33
Orzeczenie w wypadku ugody

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego strony zawrą ugodę, Panel Orzekający:
1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
2) na wniosek strony nadaje ugodzie formę wyroku.
2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

Rozdział V
Mediacja

§ 34
Wszczęcie postępowania mediacyjnego

1. Wniosek o przeprowadzenie mediacji jest dopuszczalny przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym. Po wszczęciu postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym przeprowadzenie mediacji możliwe jest jedynie na podstawie postanowienia sądu, przed którym sprawa się toczy.
2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony, wymienienie załączników oraz odpis umowy o mediację, jeżeli strony zawarły taką umowę na piśmie.

§ 35
Wniesienie opłaty mediacyjnej

1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie, uzupełnił braki formalne wniosku oraz uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w Taryfie Opłat obowiązującej w dniu złożenia wniosku, pod rygorem zwrotu wniosku w drodze zarządzenia Prezesa Sądu.
2. Po uiszczeniu należnych opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia na piśmie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie.
3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego połowę opłaty mediacyjnej.

§ 36
Mediator

Przepisy dotyczące arbitrów, w tym ich powołania, stosuje się odpowiednio do mediatorów. Mediatorowi przysługują przewidziane Regulaminem uprawnienia Panelu Orzekającego i arbitra przewodniczącego.

§ 37
Przebieg postępowania mediacyjnego

1. Mediator organizuje spotkanie mediacyjne, wysłuchuje strony i przedstawia im propozycje polubownego uregulowania sporu.
2. Mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.
3. Postępowanie mediacyjne powinno zostać zakończone na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.
4. Żadne oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 38
Zakończenie postępowania mediacyjnego

1. Jeżeli strony zawrą ugodę, mediator sporządza protokół zawierający warunki i osnowę ugody.
2. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.
3. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym strony nie zawarły ugody, mediator składa do akt sprawy pisemne oświadczenie stwierdzające, że postępowanie zostało zakończone bez zawarcia ugody.

§ 39
Nadanie ugodzie formy wyroku

1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Prezes Sądu powołuje mediatora jako arbitra jedynego uprawnionego do wydania wyroku.
2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie wniosły po połowie opłatę arbitrażową, z uwzględnieniem dokonanej opłaty mediacyjnej.
3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału IV Regulaminu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 40
Archiwizowanie akt

1. Akta zakończonych postępowań arbitrażowych i mediacji prowadzonych przed Sądem przechowywane są w Archiwum Sądu z zachowaniem pełnej poufności. Przepis § 9 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
2. Po upływie dziesięciu lat od zakończenia postępowania oraz w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, akta mogą zostać przekazane do właściwego sądu powszechnego lub archiwum państwowego.

§ 41
Klauzula wejścia w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.
zmiany: 20 kwietnia 2012 r.