Home O SARA O SARA Modelowa klauzula arbitrażowa SARA
Modelowa klauzula arbitrażowa SARA


Modelowa klauzula arbitrażowa Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego
przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Court of Arbitration of Audiovisual Market at the Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim.