Home O SARA O SARA Zasady Etyki Arbitrów i Mediatorów
Zasady Etyki Arbitrów i Mediatorów


Zasady Etyki Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego
przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie


§ 1
Przepis ogólny

1. Zasady Etyki Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, zwane dalej „Zasadami Etyki”, stosuje się do kandydatów na arbitrów oraz arbitrów powołanych zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, zwanego dalej „Regulaminem”.
2. Naruszenie Zasad Etyki przez arbitra może stanowić podstawę do wyłączenie tego arbitra od orzekania w sprawie, jak również podstawę do jego wykreślenia z Listy Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zwanej dalej „Listą Arbitrów i Mediatorów”.
3. Przepisy Zasad Etyki dotyczące arbitrów stosuje się odpowiednio także do mediatorów.

§ 2
Bezstronność i niezależność arbitra

1. Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje funkcje w sposób bezstronny i niezależny.
2. Arbiter nie powinien uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze stroną lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku osobistym, majątkowym lub innym stosunku, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności i/lub niezależności.
3. Arbiter powinien unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby poddawać w wątpliwość jego bezstronność i/lub niezależność.
4. Arbiter orzeka obiektywnie, według swego wewnętrznego przekonania, na podstawie ustalonego w toku postępowania stanu faktycznego, obowiązującego prawa albo zasad słuszności, jeżeli strony go do tego upoważniły.

§ 3
Oświadczenie arbitra o jego niezależność i bezstronności

1. Obejmując powierzoną mu funkcję, arbiter obowiązany jest złożyć, zgodnie z właściwymi postanowieniami Regulaminu, oświadczenie o niezależności i bezstronności według wzoru określonego w załączniku do Zasad Etyki.
2. Arbiter składa oświadczenie o niezależności i bezstronności niczego nie ukrywając z tego co jest mu wiadome o okolicznościach, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności i/lub bezstronności, w szczególności ujawnia istniejące i przeszłe powiązaniach ze stroną/stronami postępowania, z uwzględnieniem postanowień § 5.
3. Jeżeli według wiedzy osoby powołanej do pełnienia funkcji arbitra istnieją okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 lub § 4, albo inne okoliczności, które według doświadczeń praktyki budzą wątpliwości co do jego bezstronności i/lub niezależności, osoba ta powinna odmówić przyjęcia funkcji arbitra niezwłocznie o tym powiadamiając, jeśli to możliwe z podaniem przyczyny odmowy.

§ 4
Zakazy dotyczące arbitrów

Nie może być arbitrem w sprawie osoba, która:
1) jest stroną w tej sprawie albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki,
2) jest małżonkiem strony albo jej bliskim krewnym lub powinowatym,
3) jest związana ze stroną stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Sądu, Sekretarza Sądu lub jego zastępcy albo jest pracownikiem Sądu,
5) jest pełnomocnikiem strony w tej sprawie,
6) jest członkiem organu, prokurentem, zarządcą lub pracownikiem strony,
7) jest doradcą lub stałym współpracownikiem (konsultantem) strony.

§ 5
Konflikt interesów

1. Arbiter obowiązany jest w składanym oświadczeniu o niezależności i bezstronności ujawnić swoje bezpośrednie powiązania i kontakty zawodowe ze stronami, podmiotami zależnymi i powiązanymi ze stronami oraz pełnomocnikami stron, w tym kancelariami lub spółkami, w których wykonują zawód, zarówno istniejące, jak i te, które istniały w okresie trzech lat przed objęciem funkcji arbitra.
2. Arbiter powinien ujawnić także powiązania inne, niż wymienione w ust. 1, jak również istniejące w okresie wcześniejszym niż trzy lata przed objęciem funkcji arbitra, jeżeli mogłyby one wywoływać wątpliwości co do jego niezależności i /lub bezstronności.

§ 6
Zgoda stron

1. Za zgodą obu stron arbiter może pełnić swoje funkcje pomimo istnienia okoliczności, które mogłyby wywoływać wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, znanych uprzednio stronie/stronom lub ujawnionych w oświadczeniu arbitra. W takim przypadku strony nie mogą żądać wyłączenia arbitra z powołaniem się na te okoliczności, których zgoda dotyczyła.
2. Nie może być arbitrem, kto wcześniej brał udziału w sprawie jako mediator lub pełnomocnik strony, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę.

§ 7
Kwalifikacje arbitra

1. Arbiter wpisany na Listę Arbitrów i Mediatorów obowiązany jest systematycznie rozwijać i doskonalić swoje kwalifikacje oraz pogłębiać wiedzę niezbędną do należytego wykonywania funkcji arbitra.
2. Osoba powołana do pełnienia funkcji arbitra powinna odmówić podjęcia się pełnienia tej funkcji, jeżeli nie posiada kwalifikacji, które powinien mieć arbiter stosownie do porozumienia stron (nie posiada ich w wymaganym stopniu), niezwłocznie o tym powiadamiając, jeśli to możliwe z podaniem o jakie kwalifikacje (stopień kwalifikacji) chodzi.

§ 8
Ustąpienia arbitra

1. Arbiter, który podjął się pełnienia tej funkcji, powinien ustąpić, bez względu na stan sprawy, niezwłocznie po podjęciu wiadomości o:
1) istnieniu okoliczności, o których nie wiedział lub których nie brał pod uwagę gdy składał oświadczenie o niezależności i bezstronności, a które budzą wątpliwości co do jego niezależności i bezstronności.
2) braku dostatecznych kwalifikacji (braku odpowiedniego stopnia kwalifikacji) do pełnienia funkcji arbitra w danej sprawie.
2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oznaczają w szczególności kwalifikacje określone porozumieniem stron, znajomość języka, w którym prowadzone jest postępowanie oraz znajomość określonej problematyki z dziedziny szeroko rozumianego rynku audiowizualnego.
3. Arbiter powinien ustąpić, jeżeli wniosek o wyłączenie złożą albo poprą obie strony.


§ 9
Obowiązki arbitra

1. Arbiter pełni swoją funkcję godnie, wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności, z poszanowaniem praw i interesów obu stron.
2. Obowiązkiem arbitra jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie przyjętych zasad etyki i moralności.

§ 10
Uczciwość arbitra

1. Arbitra nie może wykorzystywać swojej funkcji do promocji i reklamy swojej osoby albo prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.
2. Zakazane jest prowadzenie przez arbitrów wpisanych na Listę Arbitrów i Mediatorów promocji lub reklamy pełnienia usług arbitra w jakiejkolwiek formie. W szczególności niedopuszczalne są jakiekolwiek formy zachęcania, nakłaniania, obietnicy lub gwarancji skuteczności oraz inne, podobne formy wartościujące.

§ 11
Zachowanie poufności

1. Arbiter nie może ujawniać żadnych informacji co do faktów (okoliczności), o których powziął wiadomość jako arbiter, a które zgodnie z przepisami Regulaminu, objęte są poufnością. Poufność co do powyższych informacji obowiązuje także po zakończeniu pełnienia funkcji arbitra.
2. Arbiter nie może wykorzystywać informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim w interesie własnym lub innych osób.

§ 12
Wolność słowa

1. Arbiter pełniąc swoją funkcję korzysta z wolności słowa w mowie i piśmie w granicach prawa oraz potrzeb praktyki orzekania. Arbiter powinien dbać o to, aby jego zachowanie nie naruszało godności innych uczestników postępowania.
2. Arbiter nie powinien publicznie oceniać swojego udziału w postępowaniu oraz powstrzymać się przed publicznym ocenianiem innych arbitrów i uczestników postępowania.
3. W razie niewłaściwego zachowania uczestników postępowania arbiter winien reagować współmiernie i adekwatnie do sytuacji, wykazując dystans i opanowanie.

§ 13
Rzetelność arbitra

1. Arbiter nie może bez ważnego powodu uchylać się od wypełniania swojej funkcji (rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy).
2. Arbiter powinien prowadzić postępowanie starannie, rzetelnie i sprawnie, tak aby rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy nastąpiło jak najszybciej, przy poszanowaniu praw i interesów stron.
3. W razie poniesienia przez arbitra w związku z postępowaniem wydatków podlegających zwrotowi, arbiter obowiązany jest je sumiennie i rzetelnie udokumentować oraz przedstawić do rozliczenia.

§ 14

Wzór oświadczenia arbitra/mediatora o niezależności i bezstronności stanowi załącznik do niniejszych Zasad Etyki.

***

Załącznik: Wzór oświadczenia arbitra/mediatora