Home Czym jest sąd arbitrażowy?
Czym jest sąd arbitrażowy?

Jest to forum służące do polubownego rozstrzygania sporów, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, przez osoby wyspecjalizowane w zagadnieniach charakterystycznych dla tej branży. Sąd arbitrażowy może także prowadzić postępowania mediacyjne. Sąd arbitrażowy może rozpatrywać sprawy w trybie „zwykłym” lub „przyspieszonym” jeśli wymaga tego sytuacja.

Sądy arbitrażowe są popularną formą rozstrzygania wątpliwości prawno-gospodarczych na całym świecie, jednak w Polsce, w sektorze audiowizualnym do tej pory rzadko praktykowaną z powodu braku wyspecjalizowanego w tej dziedzinie sądu. Sądy arbitrażowe, w tym Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA) cechuje polubowny i poufny charakter rozstrzygania sporów. Z działalności SARA korzystać będą mogli wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, a więc producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, etc. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych sporów przez sąd jest zapis w umowie dotyczący ustalenia, iż Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych jest sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z postanowień zawartej umowy.

Podstawowymi zaletami polubownego sposobu rozstrzygania konfliktów jest krótki czas orzekania w przedmiocie sprawy oraz udział ekspertów wyłonionych ze środowiska audiowizualnego, których obecność gwarantuje znajomość zawiłej problematyki prowadzenia działalności w zakresie produkcji i realizacji audiowizualnej, przyjętych praktyk funkcjonowania, zasad współpracy w poszczególnych rodzajach projektów, także na rynku międzynarodowym. Dwóch z trzech arbitrów rozstrzygających jest wybieranych przez strony postępowania. Trzecim „superarbitrem” jest prawnik, osoba wybrana z listy arbitrów przez arbitrów wybranych przez strony.