Home Kiedy SARA może rozpatrywać spory?
Kiedy SARA może rozpatrywać spory?

Jeśli w umowie między stronami znajduje się zapis na ten sąd, o przykładowej treści: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zgodnie z regulaminem tego sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu”.

Warunek ten dotyczy zarówno umów między podmiotami gospodarczymi, jak i umów między producentem a osobami fizycznymi zwłaszcza twórcą, wykonawcą, zleceniobiorcą.

W umowach obowiązujących przed rozpoczęciem działalności sądu można zawrzeć zapis na sąd w drodze aneksu do umowy.

W przypadku braku klauzuli arbitrażowej w samej umowie lub aneksie do niej, strony mogą przekazać do Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA pisemne oświadczenia o poddaniu konkretnego, istniejącego już pomiędzy nimi sporu, rozstrzygnięciu tego sądu (tzw. kompromis).