Home Kto rozpatruje spory przed sądem arbitrażowym?
Kto rozpatruje spory przed sądem arbitrażowym?

Arbitrzy i mediatorzy wpisani na Listę Arbitrów i Mediatorów Sądu.

Wniosek o wpis na Listę Arbitrów i Mediatorów skierowany do Prezesa może wnieść:

  • osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji arbitra lub mediatora – wymagane jest dołączenie rekomendacji dwóch organizacji branżowych lub jednej organizacji branżowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz SARA – takie kandydatury muszą uzyskać rekomendacje jednej  organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • członkowie i Zarząd KIPA – w przypadku zgłoszenia przez członka KIPA wymagane jest zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd Izby oraz dołączenie rekomendacji drugiej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • organizacje, stowarzyszenia, związki lub izby skupiające osoby prowadzące działalność w ramach rynku audiowizualnego lub których statutowym celem jest ochrona praw na dobrach niematerialnych – wymagana jest rekomendacja drugiej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • instytucje publiczne i podmioty gospodarcze, których głównym obszarem działalności jest rynek audiowizualny – wymagane jest dołączenie rekomendacji przynajmniej jednej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Lista Arbitrów i Mediatorów zawiera imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy lub tytuł zawodowy, zawód i miejsce jego wykonywania, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Ponadto, na liście zaznacza się, czy dana osoba może być powołana na arbitra lub mediatora, czy też wyłącznie na arbitra albo wyłącznie na mediatora.

Sprawy rozpatruje trzech arbitrów - dwóch z nich jest powoływanych przez strony, oni wybierają trzeciego – arbitra przewodniczącego, a mediacje prowadzi jeden mediator, chyba, że strony postanowią inaczej.