Home Jak złożyć pozew?
Jak złożyć pozew?


Pozew można złożyć w sekretariacie sądu, który mieści się w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c w Warszawie. Szczegóły Postępowania Arbitrażowego określa Rozdział III Regulaminu SARA.

 

Pozew powinien zawierać:

  1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w odniesieniu do przedsiębiorców, odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
  2. uzasadnienie właściwości sądu z dołączeniem umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny),
    [w przypadku braku zapisu w umowie lub aneksie do niej do pozwu powinno być dołączone pisemne oświadczenia stron o poddaniu konkretnego, istniejącego już pomiędzy nimi sporu, rozstrzygnięciu tego sądu (tzw. kompromis)]
  3. oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
  4. dokładnie określone żądanie pozwu, wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
  5. Pozew może również zawierać wskazanie arbitra powołanego przez stronę, wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego oraz inne wnioski formalne.
  6. Pozew wnoszony jest do sądu w języku postępowania z dołączoną niezbędną liczbą odpisów dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra. W przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego do pozwu należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu pełnomocnika.

 

W przypadku braków formalnych pozwu:

  • Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie, uzupełniła braki formalne pozwu oraz uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową w wysokości określonej w Regulaminie Opłat Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA w Warszawie, zwanej dalej „Regulaminem Opłat”, obowiązującym w dacie wniesienia pozwu, pod rygorem zwrotu pozwu w drodze zarządzenia Prezesa Sądu.

Wszelkie opłaty wnosi się na konto SARA dopiero po otrzymaniu wezwania z sądu.