EN Language


Likwidacja Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego – 30 września Walne Zgromadzenie KIPA podjęło decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego.

Rozwiązanie sądu nastąpiło na wniosek Zarządu KIPA, uzasadniony niesatysfakcjonującą ilością i rodzajem rozstrzyganych spraw, niepełnieniem przez sąd funkcji standaryzacyjnej dla rynku audiowizualnego oraz koniecznością ponoszenia wyłącznie przez KIPA kosztów funkcjonowania sądu branżowego.  Zarząd KIPA podjął decyzję o rozwiązaniu i likwidacji SARA po przeprowadzeniu konsultacji wśród organizacji branżowych rynku filmowego dotyczących m.in. współorganizacji i współfinansowania sądu.

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego od 1 października 2022 r. nie przyjmuje spraw do orzekania. Termin zakończenia likwidacji SARA został określony na 30 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie jednocześnie powołało likwidatora sądu w osobie Macieja Dydo (Dyrektor Biura KIPA). Dokumentacja SARA zostanie zabezpieczona i zarchiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wkrótce na stronie internetowej KIPA zostanie opublikowana instrukcja postępowania z klauzulami do umów zawierającymi zapis na SARA. Umowy poddane rozstrzygnięciom SARA będą musiały być aneksowane. Zgodnie z wolą stron umowy będą mogły zostać poddane rozstrzygnięciom sądów powszechnych lub innych sądów polubownych (np. Sąd Arbitrażowy KIG, Sąd Arbitrażowy LEWIATAN etc.).

Dlaczego sąd arbitrażowy?

 • arbitrzy specjalizujący się w rynku audiowizualnym – rozstrzyganie sporów przez arbitrów znających specyfikę prawną, organizacyjną i zwyczajową branży
 • krótki czas orzekania – sądy państwowe (powszechne) nie gwarantują szybkiego i fachowego rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami rynku audiowizualnego, a zwłaszcza filmowego
 • prawomocny wyrok – wyroki sadu arbitrażowego są honorowane na całym świecie w odróżnieniu od wyroków sądów państwowych
 • mediacja – sąd arbitrażowy daje możliwość rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji, zanim strony zdecydują się na rozprawę sądową
 • rekomendacje środowiska – działalność SARA popierają i wspierają: Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Czym jest sąd arbitrażowy?

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie jest pierwszą tego typu instytucją działającą w obszarze sektora audiowizualnego. Powołano ją w czerwcu 2011 roku decyzją Walnego Zgromadzenia KIPA oraz w wyniku zgłaszanych przez środowisko potrzeb dotyczących utworzenia sprawnego aparatu rozstrzygającego spory i konflikty wynikające z codziennej działalności polskich przedstawicieli rynku filmowo-telewizyjnego.

SARA to forum do polubownego rozstrzygania sporów z uwzględnieniem specyfiki branży, przez osoby wyspecjalizowane w zagadnieniach dla niej charakterystycznych. Sąd arbitrażowy może także prowadzić postępowanie mediacyjne. Sąd arbitrażowy może rozpatrywać sprawy w trybie „zwykłym” lub „przyspieszonym”, jeśli wymaga tego sytuacja.

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą podać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, związane z rynkiem audiowizualnym, a w szczególności dotyczących: etapów produkcji filmu, wykładni umów, formatów telewizyjnych, reklam, współtwórców, wykonawców, pracowników technicznych, producentów, dystrybutorów, wykonywania zobowiązań, finansowania etc.

Kiedy SARA może rozpatrywać spory?

Warunkiem rozpatrywania ewentualnych sporów przez sąd arbitrażowy jest zapis w umowie między stronami, o przykładowej treści:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu, obowiązującym w dacie wniesienia pozwu”.

Warunek ten dotyczy zarówno umów między podmiotami gospodarczymi, jak i umów między producentem a osobami fizycznymi, zwłaszcza twórcą, wykonawcą, zleceniobiorcą.

Kto może składać pozwy lub wnioski o mediację?

 • producenci
 • koproducenci
 • nadawcy
 • twórcy
 • wykonawcy
 • członkowie ekip realizacyjnych
 • spadkobiercy autorów
 • podmioty finansujące
 • dystrybutorzy
 • wydawcy
 • itp.

Jak złożyć pozew – krok po kroku

Sporządzenie pozwu:

 • W pozwie skierowanym do SARA należy:
  • wskazać strony sporu wraz z podaniem ich adresów (jeżeli stroną jest przedsiębiorca należy dołączyć odpis z KRS lub innego publicznego rejestru, np. CEIDG)
  • wykazać właściwość SARA do rozpoznania sprawy, dołączając stosowną umowę o arbitraż (umowę zawierającą zapis na sąd polubowny)
  • określić wartości przedmiotu sporu
  • sformułować żądania    pozwu   wraz   z   uzasadnieniem    i   wskazaniem (dołączeniem) dowodów na poparcie przedstawionych okoliczności
 • wskazać arbitra (można wnioskować o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego)
 • można złożyć inne, dopuszczone prawem wnioski formalne
 • pozew należy sporządzić w języku postępowania
 • należy dołączyć 4 kopie (odpisy) pozwu (dla pozwanego oraz wszystkich arbitrów)
 • jeżeli ustanawia się pełnomocnika procesowego, należy załączyć do pozwu pełnomocnictwo (oryginał albo uwierzytelniony odpis) z podaniem adresu pełnomocnika
 • jednym pozwem mogą dochodzić swoich roszczeń pieniężnych dwie lub więcej osób – w takim przypadku pozew powinien:
  • określać wysokość roszczenia każdego z powodów i ich łączną wysokość
  • zawierać oświadczenie o udzieleniu upoważnienia jednemu z powodów do działania w imieniu wszystkich w postępowaniu

Pozew przesyła się pocztą lub składa w siedzibie ul. Chełmska 21/28c, 00-724 Warszawa

Po wpłynięciu pozwu Sekretarz SARA informuje powoda na piśmie o wysokości opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, należnych zgodnie z Regulaminem Opłat SARA, które należy uiścić przelewem na wskazane przez Sekretarza konto

 • wysokości opłat zostały ustalone w Regulaminie Opłat Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego:

opłata rejestracyjna wynosi 1.000 zł, chyba że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł – wówczas opłata ta wynosi 500 zł

opłata arbitrażowa – jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu – sposób wyliczenia wysokości opłaty arbitrażowych reguluje §4 Regulaminu Opłat SARA

Po uiszczeniu należnych opłat dalsze czynności w postępowaniu SARA podejmuje z urzędu (doręczenie pozwu pozwanemu, czynności prowadzące do ukonstytuowania się Panelu Orzekającego w sprawie i inne). Po ukonstytuowaniu się Panelu Orzekającego, postępowanie z udziałem stron lub ich pełnomocników prowadzone jest przez arbitrów tworzących Panel Orzekający.

Kalkulator opłat

  oblicz

Opłata rejestracyjna:
Opłata arbitrażowa:

Razem:

Lista Arbitrów i Mediatorów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie

  1. Krzysztof Czyżewski – adwokat, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka
  2. Robert Darwell – adwokat, Sheppard Mullin Hampton
  3. Małgorzata Grzybowska – radca prawny, Polski Instytut
  4. Janusz Jakubowski – radca prawny, Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
  5. Maciej Kubiak – adwokat, wspólnik, Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
  6. Ryszard Markiewicz – profesor, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński
  7. Andrzej Matlak – profesor, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Autorskiego
  8. Ewa Nowińska – profesor, Katedra Prawa Mediów i Reklamy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. Małgorzata Pakuła – organizator produkcji filmowej, Polski Instytut Sztuki Filmowej
  10. Anna Pompe- Ciszewska – adwokat, Wardyński i Wspólnicy
  11. Jan Roliński – adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
  12. Marek Rosiński – radca prawny, Baker & McKenzie
  13. Mathias Schwarz – prof. dr SKW Schwarz Rechtsanwälte
  14. Michał Siciarek – adwokat, LDS Michał Siciarek Kancelaria Adwokacka LDS Lazewski Depo & Partners
  15. Marek Staszewski – adwokat, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Staszewski
  16. Albert Stawiszyński – radca prawny, Polski Instytut Sztuki Filmowej
  17. Krzysztof Stefanowicz – radca prawny, SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza
  18. Lee Stone – radca prawny Lee & Thompson Solicitors
  19. Włodzimierz Szoszuk – adwokat, Wardyński i Wspólnicy
  20. Marek Szydłowski – radca prawny, Wardyński i Wspólnicy
  21. Maciej Ślusarek – adwokat, Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
  22. Andrzej Tomaszek – adwokat, Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
  23. Elżbieta Traple – profesor, adwokat, Traple, Konarski, Podrecki Kancelaria Prawna
  24. Agnieszka Wiercińska – Krużewska – adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
  25. Anna Wojciechowska – doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  26. Magdalena Wołek – radca prawny, Polski Instytut Sztuki Filmowej
  27. Tomasz Zalewski – radca prawny, Wierzbowski Eversheds

Kontakt:

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego
przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych
ul. Chełmska 21 bud. 28C
00-724 Warszawa
tel./fax: (22) 840 59 01
e-mail: sara@kipa.pl

 • Aleksander Proksa
  Prezes SARA 
  Aleksander Proksa

  Doktor nauk prawnych, radca prawny arbiter i legislator. Absolwent Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1993-2005 w administracji rządowej. Stały uczestnik posiedzeń siedmiu kolejnych rządów jako dyrektor departamentu prawnego w latach 1993-2000 oraz Sekretarz Rady Ministrów w latach 1997-2005.
  Twórca i pierwszy prezes Rządowego Centrum Legislacji. Były Sekretarz Generalny, a obecnie aktywny arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Dyrektor Departamentu Prawnego.

Partnerzy

KIPA